ایاقول های مسولین ...

 ایاقول های مسولین مثل نمایندگان مجلس فرماندار درباره تکمیل بروزه اسفالت محقق می شود؟؟؟چقدر قول چقدر وعده و وعید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟