برای دیدن مناظر زیبای روستای جناسم به ادامه مطالب بروید

جناسم توای روستای من                               تو توای سرزمین پدری

تو ای میراث اجداد من                                    من تورا دوست دارم

                                        ای وطن من