براساس سرنیزه،شمشیر و تنگ شیشه ای کشف شده از هفاران غیر قانونی که بر می گردد به دوره ساسانیان وقدمت2000 ساله هم دارد قدمت این روستارا 2000ساله کرد و این روستا به جمع روستاهای تاریخی کشور پیوست... .